Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik op sluit om volledige functionaliteit van de website te verkrijgen

:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden MC Group BV

1. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als zo even bedoeld is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor MC Group eerst bindend, Indien en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

2. Prijs
Indien in prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders zijn vermeld, zijn de door MC Group opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze leveringen af magazijn. Voor orders beneden een bedrag van € 750,-- zullen orderkosten In rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij MC Group geldende regeling.
Tenzij anders overeengekomen, behoudt MC Group zich het recht voor, voor zover zulks niet wettelijk verboden is, zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden te veranderen en zijn op de dag van levering geldende prijzen, rabatten en Leveringsvoorwaarden van kracht. De afnemer heeft het recht om in geval van veranderingen in prijzen, rabatten en overige verkoopvoorwaarden - behalve indien deze te zijner voordele strekken - reeds gegeven orders, voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na bekendmaking van deze veranderingen.
Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen heffingen of
invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal MC Group het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de afnemer.

3. Installatie
Eventuele lnstallatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer.

4. Levering
De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal MC Group in overleg treden met de afnemer.

5. Reclames
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 10 dagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door MC Group schriftelijk zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is
MC Group niet aansprakelijk terzake van het desbetreffende gebrek.

6. Betalingen

6.1 De prijzen worden verschuIdigd bij aflevering of voor goederen bestemd om door MC Group bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling dan wel voor diensten na voltooiing van de dienstverrichting. 

6.2 Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking geschieden ten kantore
van MC Group of op een door MC Group aan te wijzen bank- of postrekening, binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij MC Group anders heeft bedongen.

6.3 Indien de afnemer niet binnen overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MC Group zonder enige ingebrekestelling het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de
vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer heeft MC Group het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, waaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke Incassokosten, de laatste ten belope van ten minste 10% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 50,-- te verhalen.

6.4 Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien de afnemer meent enig recht van reklame te hebben, indien de installatie door enigerlei andere oorzaak, dan nalatigheid van MC Group wordt uitgesteld of vertraagd, zal de bedrijfsvaardige opstelling worden geacht uiterlijk twee maanden nadat goederen ter verzending gereed stonden te hebben plaatsgevonden.

7. Eigendomsovergang
Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer
aan MC Group verschuldigde betalingen behoudt
MC Group de eigendom van alle door hem geleverde
goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het
hem toekomende niets uitgezonderd, de afnemer zal
mitsdien de hem geleverde goederen zolang geen
algehele betaling van MC Group toekomende heeft
pIaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen,
verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch
verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit
zijn bedrijf brengen tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is; bijschending van het hier bepaalde is artikel 12 van
toepassing.

8. Risico
Ongeacht hetgeen tussen MC Group en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven goederen voor risico van MC Group tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke
beschikkingsmacht van de afnemer of van door afnemer ingeschakelde derden zijn overgegaan.

9. Aansprakelijkheid
Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt MC Group
aansprakelijkheid voor overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van afnemer en van derden tot ten hoogste €1.000.000,- in totaal per gebeurtenis.
MC Group Is echter uitsluitend aansprakelijk voor zover
het overlijden, het letsel of de schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van in verband met de order te verrichten werkzaamheden of in verband met
overeengekomen onderhouds- of reparatiediensten te verrichten werkzaamheden en het vervolg is van schuld van personen van wie MC Group zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige
schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van lnformatie waarvoor MC Group in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal MC Group niet aansprakelijk zijn,
afnemer vrijwaart MC Group ter dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

10. Garantie
MC Group garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd Mochten zich niettemin
gebreken voordoen in door MC Group geleverde goederen als gevolg van fabrikage- en of materiaalfouten, dan zal MC Group deze gebreken naar vermogen herstellen, doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij MC Group geldende of usantiële garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichtingen zoals schadevergoeding, zal MC Group nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor
in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van MC Group.
MC Group kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden, of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven.
Bovengenoemde garantievoorwaarden gelden ook voor fouten in  omputerprogramma's.
De garantieverplichtingen voor MC Group vervalt, indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparatie aan het
geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of, buiten
verantwoordelijkheid van MC Group, op naar zijn oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

11. Overmacht
Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van MC Group niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting drie maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door MC Group zal de afnemer een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

12. Ontbinding
Mocht de afnemer een van zijn verplichtingen jegens MC Group niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft MC Group het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, alle met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.

13. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen MC Group en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door MC Group met een afnemer afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissements- rechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van MC Group.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op de door MC Group met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het nederlands recht van toepassing.

14.2 Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of
meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.
Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier
voege dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.

14.3 Afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van MC Group rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden
overdragen.

15. Auteursrecht
MC Group behoudt zich het auteursrecht voor op de bij offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldigen, tekeningen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van de aanbieder en mogen zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt. Indien, buiten toestemming van MC Group, toch gebruik gemaakt wordt van deze ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen is MC Group zonder dat
rechtelijke tussenkomst is vereist, gerechtigd om ontwerpkosten in rekening te brengen welke gebaseerd zijn op het aantal gewerkte uren maal het huidig geldende uurtarief.

 

MC Group BV
Korvetstraat 1
5237 PS 's-Hertogenbosch
Tel. +31 (0)73 - 6446471
Mob. +31 (0)6 - 16202853
Email. info@mc.nl


De hierboven beschreven leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch en zijn van kracht op iedere transactie, levering of betaling tussen MC Group BV en derden.

 
Ga naar boven